Obsah

Osobnosti

Osobnosti


Jan Talafús z Ostrova

 • hejtman husitských vojsk, jeden z hrdinů Jiráskova románu Bratrstvo.

Jakub Kroměčín z Březovic

 • hejtman orebitů, účastník husitských tažení doma i za hranicemi

Filip Kinský z Vchynic

 • poslední český pán na panství chroustovickém.Císařský generál a přítel Josefa II., zasloužil se o vydání tolerančního patentu.Narozen 1742, zemřel roku 1827.

Marie Terezie PONIATOWSKÁ, rozena KINSKÁ z Vchynic a Tetova

 • (*14.4.1740 Praha, †6.9.1806 Doksany), matka polského vojevůdce
 • Byla dcerou Leopolda hraběte Kinského, sestra někdejšího majitele panství Filipa Kinského. V roce 1761 se provdala za Ondřeje Poniatowského, bratra posledního polského krále Stanislava Augusta. V 33 letech ovdověla a uchýlila se ke svému bratrovi do Chroustovic. Zde pobývala až do roku 1790, kdy odjela na své doksanské panství, kde žila s dcerou Viktorií až do své smrti. Právě ona nechala budovu bývalé prelatury (klášter v Doksanech byl zrušen již v r. 1782) přestavět na zámek a také nechala při východním okraji obce Doksany postavit zámeček Terespol. Soudobé prameny ji popisují jako šarmantní, duchaplnou a velice umělecky založenou ženu.

Václav Melezinek

 • Narozen r.1747. veršovec samouk český, vyučil se řemeslu pernikářskému a žil v 2. polov. XVIII. stol. jako starší tovaryš v Praze, kdež se seznámil s tehdejšími vlastenci, obzvláště s oběma Thámy a ostatními členy české společnosti, která hrávala v »Boudě« na Koňském trhu. Skládal chvalozpěvy na literáty a herce a plesal nad probuzením národa a oživením jazyka českého, jež vydával vlastním nákladem a zdarma rozdával. K obšírnějším jeho skladbám náležejí: Dar nového léta 1787 všem pánům jazyka českého horlitelům, pp. Thamům... vlast. div. hercům (Praha, 1797) a Dar z lásky všem pp. jazyka čes. příznivcům, hercům na divadle v Praze na Konském trhu 1. list. 1787.

Ing. Jan Kolauf

 • stavitel železnic. Část jmění odkázal jako nadaci pro podporu chudých studentů.

František Navrátil

 • narozen 1853. Dlouholetý kapelník chroustovické kapely, úspěšné zvláště v letech 1890 -1910. Jeho kapela byla umisťována hned za Šeborovu, technicky konkurovala i Kmochovi. Zemřel roku 1913.

Václav Oliva

 • narozen r.1880, zemřel r.1943, farář v Chroustovicích. Působil zde několik let, sžil se s obcí, pátral po její minulosti a v roce 1913 napsal Stručné a soustavné dějiny místní.

Václav Šimerka

 • působil jako farář v Jenišovicích. Mezi vzdělanci byl znám jako význačný matematik.

Phdr.Albert Pražák

František Pražák

 • bratr Alberta Pražáka. Pedagog, knihovník a odborný spisovatel. Narozen 1885 v Chroustovicích, zemřel 1947 v Praze. Zabýval se dějinami pedagogiky, pedopsychologie, psal o osobnostechnaší kultury.

PhDr.Karel Čupr

 • rodák ze Lhoty u Chroustovic, profesor a rektor brněnské ČVUT. Jeho zásluhy spočívají hlavně v pracích z oboru matematiky a deskriptivy a v obraně vysokého učení v nejtíživějších dobách.  

Josef Žídek

 • dlouholetý zdejší farář a děkan. Nar. 1892, v Chroustovicíc nastoupil v roce 1938. Až do své smrti v roce 1975 byl oblíbeným duchovním pastýřem, přítelem i rádcem.

Hana Šklíbová

 • spisovatelka, narozena 14. 12. 1897 v Ústí nad Orlicí, prožila své mládí na Uhersku, později emigrovala do Anglie. Děj jejího románu Na Žabce se odehrává v okolí Chroustovic na počátku 20.století.

Josef Hašek

 • akademický malíř (1907 - 1967)
 • jeden z nejlepších akvarelistů své doby. Prožil v Chroustovicích téměř celý život. Chroustovice patřily k jeho ústředním motivům a po svých cestách v cizině se sem vždy rád vracel.

Bohuslav Suchý

 • akademický malíř (1907 - 1967), mistr olejů. Náměty svých obrazů čerpal hlavně v okolí Chroustovic, ale ani zátiší nebo malba figurální mu nebyly cizí.

Oldřich Smejkal

 • nar. 1908 v Chroustovicích, v letech 1930 -1945 tajemník a později místostarosta Obecního úřadu v Chroustovicích, v letech 1945 -1948 poslanec Národního shromáždění a předseda Rady československých zemědělců. V letech 1950 -1966 režisér ochotnického divadla v Chroustovicích.

Jaroslav Remeš

 • nar. 1909, středoškolský profesor, jeden ze zakladatelů chroustovického sportovního klubu ve 30. letech. Zemřel v koncentračním táboře v roce 1944. Od roku 1968 je pořádán v Chroustovicích Memoriál Jaroslava Remeše v kopané.

Prof.RNDr.Zdeněk Černohorský, DrSc.

 • mezinárodně uznávaný botanik, nestor české lichenologie, nar. 27. 12. 1910 v Chroustovicích, od roku 1949 působil na Pedagogické a později na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Zemřel 5. 9. 2001. 

Vladimír Konrád

 • malíř, architekt, nar. 27. 6. 1920. Žil v Chroustovicích, v letech 1948 - 1957 pracoval ve skupině architektů Stavoprojektu v Pardubicích. Maloval Chroustovice a okolí, českou krajinu, věnoval se i užité grafice. Zemřel 29. 1. 1996. 

Aleš Němeček

 • Pedagog a výtvarník, nar. 8. 4. 1923, byl chroustovickým občanem v letech 1951 - 1975. Zastával místo zástupce ředitele ZDŠ, vyučoval matematiku a výtvarnou výchovu. Byl vedoucím kina, scénografem ochotnického divadla. Je autorem sborníku 200 let ochotnického divadla v Luži V Chrudimi měl několik výstav obrazů. Věnoval se též plakátové tvorbě a scénografii. Zemřel 27. 9. 2001. 

 

 


Vytvořeno: 21. 5. 2013
Poslední aktualizace: 14. 3. 2023 08:36
Autor: