Obsah

l

Oddací dny:

Oddací den je každý pátek.

Posledním oddacím dnem v roce 2020 je pátek 18.12.2020.

Připadá-li oddací den na státem uznaný svátek, oddacím dnem není!

Rada městyse Chroustovice stavuje v roce 2020 dny, které nejsou oddací:

04.04.2020

11.04.2020

02.05.2020

09.05.2020

16.05.2020

05.09.2020

Oddací místo:

Obřadní síň v budově úřadu městyse Chroustovice, náměstí Josefa Haška 93, 538 63 Chroustovice.

Jiné vhodné místo:

Zámek Chroustovice -  Kontakt: 603100053, jaroslav.balek@seznam.cz

Jestliže se rozhodnete pro Vaši svatbu v zámeckých prostorách, rezervujte si termín i na matrice Úřadu městyse Chroustovice.

Jaké dokumenty sebou na matriku:

 • občanský průkaz 
 • rodný list ženicha
 • rodný list nevěsty
 • rodné listy společných dětí
 • u ovdovělého snoubence úmrtní list zemřelého manžela/ky
 • u rozvedeného snoubence pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství
 • jde - li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství o patřené doložkou právní moci

Poplatek:

Pokud budete uzavírat manželství mimo tuto stanovenou dobu nebo mimo úředně stanovenou místnost (obřadní síň) jsou svatební obřady zpoplatněny správním poplatkem 1.000,- Kč - nutná předchozí domluva s matrikou!.

Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze 1 má trvalý pobyt na území ČR, je zpoplatněno částkou 2.000,- Kč.
Uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR, je zpoplatněno částkou 3.000,- Kč.

Poplatek bude vybírán předem (před provedením úkonu). Poplatníkem je kterýkoliv ze snoubenců. Poplatky se platí v hotovosti v pokladně městyse.

 

DOPORUČENÍ PRO MATRIČNÍ ÚŘADY K REALIZACI USNESENÍ VLÁDY Č. 490 ÚČINNÉHO OD 11. KVĚTNA 2020  

I. PRŮBĚH OBŘADU A PODMÍNKY KONÁNÍ OBŘADU

Matriční úřady by při provádění sňatečných obřadů měly od 11. května 2020 postupovat následovně:

 

 1. Osoby účastnící se sňatečného obřadu

Účast na svatbě umožnit osobám do celkového počtu 100 osob. Do tohoto počtu se započítávají snoubenci, svědci, oddávající a matrikář. Do tohoto počtu osob se započítává i tlumočník účastnící se obřadu v zákonem stanovených případech. Do celkového počtu osob se započítávají i nezletilé děti. Sňatečného obřadu se mohou účastnit i jiné osoby ze strany orgánu veřejné moci než oddávající a matrikář, a to v případě, že nedojde k překročení celkového počtu osob (např. různé asistentky zajišťující organizaci obřadu, fotograf, hudebník zajišťovaný obcí atp.).

 

 1. Ověřování totožnosti

Při ověřování totožnosti snoubenců, svědků a případně tlumočníka před zahájením sňatečného obřadu postupovat tak, že nejprve přistoupí k matrikáři jednotlivě snoubenci, předají mu doklad totožnosti a odstoupí od něj do vzdálenosti 2 m. Matrikář snoubence postupně ztotožní a vrátí jim doklady totožnosti. Poté k matrikáři přistoupí jednotlivě svědci, vždy předají doklad totožnosti, odstoupí na vzdálenost 2 m, na pokyn matrikáře si na několik vteřin odkryjí obličej a po ztotožnění jej opět zakryjí. Stejně bude postupováno v případě účasti tlumočníka. Odstupovou vzdálenost není nutno dodržovat v případě, že při ztotožnění je mezi matrikářem a ztotožňovanou osobou zábrana z plexiskla s otvorem pro předání dokladů.

 

 1. Hygienická opatření

Osoby účastnící se sňatečného obřadu jsou (s výjimkou snoubenců během konání obřadu) povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. S ohledem na usnesení snoubenci při obřadu zakrytý nos a ústa mít nemusí.

Podmínka zakrytí úst a nosu je splněna i při užití ochranného štítu (ten přitom obvykle umožňuje lepší srozumitelnost projevu osoby, která jej má).

Účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob.

Obecní úřad musí zajistit další potřebná hygienická opatření v souvislosti s konáním sňatečného obřadu. Mezi tato opatření patří zejména zabezpečení dostatečného množství psacích potřeb pro osoby, které se v souvislosti s obřadem podepisují. Psací potřeby i stůl, na němž docházelo k podpisu potřebných dokumentů, případně další potřeby užité při obřadu, je nutno po každém obřadu vydezinfikovat. Doporučujeme, aby přinejmenším matrikář měl při obřadu a všech úkonech s ním spojených gumové rukavice, které je nutno po každém obřadu buď hygienicky zlikvidovat (jsou-li pouze jednorázové), nebo dezinfikovat. Písemná dokumentace se nedezinfikuje.

Je nezbytné dodržovat hygienu rukou. Podání ruky ke gratulaci je možné pouze po vzájemné dohodě všech dotčených osob.

podpisu protokolu o uzavření manželství přistupují osoby, které jej podepisují, jednotlivě s dodržením dvoumetrových rozestupů. Je-li to potřebné, ukáže matrikář snoubencům, svědkům, případně tlumočníkovi místo na protokolu, kam je nutno se podepsat a na dobu podpisu odstoupí od podepisující osoby.

 

 1. Místa konání obřadů

Podle § 11a odst. 3 zákona o matrikách se manželství  uzavírá v místě určeném obcí pro konání slavnostních obřadů. Jelikož ani zákon o matrikách, ani zákon o obcích nestanoví jinak, je příslušným orgánem k určení místa pro uzavírání manželství rada obce podle § 102 odst. 3 zákona o obcích. Pokud by s ohledem na požadavky uvedené v usnesení nebylo možné uzavírat manželství v nyní určeném místě, může rada obce (a v obcích, v nichž není rada obce volena, starosta) určit jiné vhodné místo.

Obřady je možno konat jak v místech stanovených pro konání obřadů radou obce, tak na jiných vhodných místech povolených na základě § 12 zákona
o matrikách.

Vnitřní prostory, kde se svatby konají, je vhodné co nejvíce větrat. Povrchy, jichž se osoby zúčastněné při obřadu dotýkaly, po každém obřadu vydezinfikovat.

Má-li matriční úřad možnost konat obřady na důstojném místě pod širým nebem (ideálně ve vlastnictví obce), přičemž může zajistit, aby se na tomto prostoru neshromažďovaly jiné osoby než svatebčané (v povoleném počtu), doporučujeme takové místo pro konání obřadů za příznivého počasí využít (zahrnout jej alespoň po dobu epidemiologických opatření mezi místa určená obcí ke konání svatebních obřadů, tj. nechat schválit radu obce rozšíření míst pro konání svateb). Je-li to možné, je vhodné mít alespoň jeden vnitřní a jeden venkovní prostor pro konání obřadů.

Byla-li povolena uzavření manželství na jiném vhodném místě podle § 12 zákona
o matrikách, lze je na těchto místech uzavřít, vyhovují-li z hygienických hledisek
(v obdobném rozsahu, jako jsou výše kladeny na prostory obce) a lze-li zajistit, aby se na tomto místě neshlukoval více než povolený počet osob.

 

II. REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ

Prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství je možno od 11. května 2020 činit též, a to za obdobných podmínek, jako je tomu u vstupu do manželství (viz část I.).

 

 III. INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI  

 1. Doporučujeme kontaktovat snoubence, kteří mají bezprostředně po 11. květnu 2020 domluvený s matričním úřadem termín svatby a sdělit jim podmínky konání sňatečného obřadu.
 2. Doporučujeme informace o konání sňatečných obřadů a podmínkách, za nichž je možno je konat, zveřejnit na webových stránkách matričních úřadů a případně i na úředních deskách těchto úřadů.